Logo EAS

//www.struktuurifondid.ee/

 

Sotsiaalhoolekande teenuste Ida-Viru maakondlik kaardistus (toimus ajavahemikul november 2015 – jaanuar 2016), mille tulemusena koostati maakondlik analüüs; v.t. dokumente: 

Ida-Virumaa sotstöötajate intervjuu kokkuvõte ja analüüs 

ja 

Ida-Viru maakonna sotsiaalteenuste analüüs. 

 
Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes (MAKides) – Ida-Viru Ettevõtluskeskus 

 

Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub koostöös EASiga (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) potentsiaalsetele, alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele nõustamist ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid  tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

 

Nõustamisteenuse pakkumiseks kogub ja jagab arenduskeskus informatsiooni järgmistel teemadel:

*EASi ettevõtluse toetamise meetmed,  programmid ning tegevused;

*teisi projekte ja arendustegevusi rahastavad institutsioonid Eestis ja nende toetusmeetmed, millest ettevõtlusvaldkonnale saab toetust taotleda,

*teenust pakkuvad avaliku-, era- ja mittetulundussektori konsultandid;

*kõik arenduskeskuse poolt pakutavad teenused ja nende hind kliendile.

*jooksvalt vahendab koostöökontakte ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja avaliku sektori vahel.

EAS ja teiste toetusprogrammide kohta saab lugeda siit

 

Ida-Viru Ettevõtluskeskus konsulteerib potentsiaalseid ja alustavaid ettevõtjaid, kelle ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat, eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja. Vastavalt EASi poolsele juhendamisele aitab Arenduskeskus kliendi nõustamisega äri planeerimisel ja Starditoetuse  taotlemisel ja tegevusplaani elluviimisel. Järeltegevusena viib läbi arengunõustamisi ning seireid toetuse saajatega.

 

Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise tegevuste elluviimiseks esitab arenduskeskus igaaastaselt tegevuskava, mille järgi planeerib koolitusi, sündmusi, nõustamisi ja kõiki teisi tegevusi ning saavutama neis kokku lepitud tulemused.

Ettevõtjatele suunatud tegevustega saab tutvuda siin.

Nõustamist MAKides rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Ida-Viru Ettevõtluskeskus poolt elluviidavate tegevuste maksumus 2017 aastal on 299629,81eurot.