Logo EAS

Ühine Eesti Eksportööride Andmebaas – Kui Teie ettevõte tegeleb ekspordiga või alles plaanib seda, siis tehke oma ettevõte maailmale nähtavaks! Eksportööride andmebaasis osalemine on TASUTA! Ettevõtja registreerib konto, peab hoidma info ajakohasena ning läbi portaali saabunud koostööpakkumistele reageerima.

Tööandjale Töötukassa poolt pakutavad tööturumeetmed – ülevaade tööturumeetmetest, mille kaudu toetatakse tööandjaid töökohtade loomisel ja säilitamisel, töötu tööle võtmisel ning koondamise läbiviimisel.

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus nõustab ettevõtteid ning ettevõtlikke inimesi intellektuaalomandi küsimustes. Klient saab ülevaate intellektuaalomandist, selle kaitsmisvõimalustest ning võimalikest tulevikustrateegiatest. Lisaks sellele aitavad eksperdid saada vastuseid autoriõiguste, kaubamärkide ja tööstusomandi küsimustele.

Loomemajandusettevõtjatele suunatud infopank – looveesti.ee. Mis on veebipõhine ja suunatud kasutamiseks loomeettevõtjatele. Lisaks ettevõtlusalastele materjalidele on selles veebis suures mahus loomemajanduse alast informatsiooni nii üle Eesti kui ka kogu Euroopast.

Välisministeeriumi ja saatkondade pakutav tugi Eesti ettevõtetele – Välisministeerium ja saatkonnad pakuvad Eesti ettevõtjatele erinevaid teenuseid.

Struktuurifondide kodulehekülg – Info Euroopa Liidu struktuurifondide meetmete ja nende rakendusüksuste kohta.

Ettevõtlusega alustamine – Kasulik informatsioon ettevõtlusega alustamisel.

Olulised teemad ettevõtjale – Kasulik informatsioon maksude, raamatupidamise, töötaja, töökeskkonna jne kohta. Ning muud olulised teemad ettevõtuses.

Sündmused, koolitused ja ärivõimaluste loomine – Palju koolitusi, seminare, infopäevi, võimalusi uute ärikontaktide loomiseks pakub EAS.

Toetusprogrammid alustavale ettevõtjale – Infot erinevate toetusprogrammide kohta alustavatele ettevõtjatele leiab EASi koduleheküljelt.

Toetusprogrammid tegutsevale ettevõtjale – Infot erinevate toetusprogrammide kohta tegutsevatele ettevõtjatele leiab EASi koduleheküljelt.

Stardilaen ja käendus ettevõtetele – Kredex pakub lahendusi alustavatele, kasvavatele ning ennast juba tõestanud ettevõtetele. Tagab ja rahastab investeeringuid, mis aitavad ettevõtetel kiiresti areneda.

Ettevõtluse alustamise toetus Töötukassast – Toetus on rahaline abi, mille eesmärk  on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist. 

LEADER tegevusgruppide ja toetusmeetmete info – Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

Keskkonnainvesteeringute Keskus – on finantsasutus, mis vahendab riigieelarvelisi (keskkonnatasudest laekuv raha), Euroopa Liidu fondide, välisabiprogrammide ja rohelise investeerimisskeemi vahendeid ning annab laene keskkonnaprojektide elluviimiseks.

Põlevkivi Kompetentsikeskus – on rahvusvaheliselt tunnustatud põlevkivi, teiste loodusvarade ja nende töötlemise kõrvalsaaduste väärindava kasutamise eestseisja, sõltumatu ekspert ning valdkonnaga seotud ettevõtluse ja regiooni arengu edendaja.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud – Ettevõtete toetamine teadus- ja arendusteenuste tellimisel.

ADAPTER – ühendab ettevõtjaid teadlastega.

Majandustegevuse register – tegevuslubade ja tegevusteadete registreerimine, kontrollimine jne.

Eesti Vabariigi seadused – Elektroonilises vormis leitavad kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused.